Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Фінансове управління
Фінансове управління 

 

 

Адреса

02068, м.Київ, вул.О.Кошиця,11

Телефон

564-90-97, 564-99-00

Факс

564-90-97

Електронна пошта

esamb@drda.gov.ua

Розклад роботи

Робочі години: понеділок - четвер 9.00 - 18.00, п'ятниця до 16.45
Обідня перерва : 13.00 - 13.45

Начальник управління

Комишник Лариса Степанівна

Дні прийому (керівника сп)

Щоденно

Основні функції структурного підрозділу

 

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі;

 • складання показників бюджету, включаючи показники на основі застосування програмно-цільового методу та подання їх до Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації;
 • підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;
 • розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
 • здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо економного та цільового використання ними бюджетних коштів, дотримання фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни, виконання планових завдань;
 • здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • здійснення контролю за усуненням недоліків та порушень, виявлених перевірками контролюючих органів.
 • доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • організовує роботу, пов'язану із складанням бюджетних запитів на основі застосування програмно-цільового методу формування показників бюджету, проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, аналізує їх та подає до Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації;
 • аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання бюджетних запитів;
 • забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • проводить економічний аналіз бюджетного процесу в районі;
 • при наданні управлінню повноважень, забезпечує прогнозування надходжень доходів до бюджету та проводить аналіз виконання доходної частини бюджету, контингенту надходжень доходів на території району;
 • проводить оцінку ефективності виконання бюджетних програм на основі аналізу результативних показників бюджетних програм, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та виконання паспортів бюджетних програм;
 • організовує виконання бюджету, разом із структурними підрозділами райдержадміністрації та іншими державними органами вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;
 • складає розпис бюджету, забезпечує його виконання, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень по кодах економічної класифікації та в межах виконання програм;
 • проводить експертизу кошторисів, планів асигнувань, штатних розписів управлінь, відділів, інших підрозділів райдержадміністрації, перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету;
 • проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету;
 • розглядає баланси, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;
 • аналізує звіти, подані територіальними органами Державного казначейства, та подає їх до Головного фінансового управління;
 • проводить на базі статистичної і фінансової звітності та прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 • здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління райдержадміністрації, а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустрою, інших заходів, передбачених законодавством;
 • забезпечує фінансування головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до помісячного розпису видатків;
 • готує пропозиції щодо визначення фонду оплати праці та витрат на утримання райдержадміністрації, її відділів та управлінь з правом юридичної особи, здійснює контроль за витрачанням цих коштів;
 • організовує своєчасний розгляд та вирішення пропозицій, заяв і скарг громадян та керівників підприємств, установ і організацій, що відносяться до компетенції фінансового управління, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення;
 • забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 • розглядає та робить висновки по проектах розпоряджень райдержадміністрації з фінансових питань, поданих до фінансового управління для проведення експертизи;
 • займається розробленням проектів нормативно - правових актів, проводить експертизу проектів таких актів;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників фінансового управління;
 • при наданні повноважень, здійснює операції, пов'язані із залученням короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, які в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного періоду, у разі їх виникнення при недостатній платоспроможності бюджету, на умовах повернення за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку та безвідсоткових позичок, що надаються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку;
 • здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.
Версiя для друку

 


 

           

Протидія корупції та  антикорупційний телефон  Дарницької РДА